DECLARACIONS D'INTERÉS COMUNITARI

L'ús que es fa de cada parcel·la de sòl és establert per l'instrument d'ordenació vigent en el lloc on es situa aquesta.

Per a canviar aquest ús i permetre usos del sòl diferents als del sòl no urbanitzable (que són agrícola, forestal, cinegètic o ramader) s'ha d'obtenir una Declaració d'Interès Comunitari en la qual s'estableixi el benefici per part de la comunitat del canvi d'ús d'aquesta parcel·la (tal com establix la Llei 10/2004 de Sòl No Urbanitzable de la Generalitat Valenciana).

Per a això s'elabora un document en el qual es realitza una descripció de l'activitat a desenvolupar i les instal·lacions necessàries per a portar a terme l'activitat sol·licitada; així com la necessitat d'implantació en aquest punt i els beneficis, tant socials com medi ambientals, que pot obtenir la comunitat de l'establiment d'aquesta activitat, tenint sempre en compte les possibles afeccions que aquest fet pot tenir sobre el medi en el qual es pretén situar.