GESTIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I LLOTS DE DEPURADORA

Les aigües contaminades generades per l'activitat humana han de ser depurades prèviament per a poder ser abocades al medi, de manera que s'evite, en la mesura del possible, una alteració dels ecosistemes afectats.

La depuració d'aquestes aigües té lloc en estacions depuradores, les quals es situen en aquelles poblacions amb un determinat nombre d'habitants o en aquelles indústries amb una elevada producció, el que justifica en termes econòmics la seva implantació.

No obstant això, aquells nuclis urbans de menor grandària o aquelles indústries que no conten amb aquest tipus d'instal·lacions o no disposen d'una connexió a la xarxa de clavegueram públic, procedeixen a emmagatzemar les seves aigües contaminades generades i a gestionar-les com a tals.

De la mateixa manera succeïx amb els llots generats per les estacions depuradores o per l'activitat industrial, els quals tenen unes característiques contaminants especials que obliguen a la seva correcta gestió tant si es tracta de residus perillosos com si no.

La nostra empresa està capacitada per a donar-li la millor solució a la gestió d'aquest tipus de residus, encarregant-nos de la seva correcta gestió i tractament.