INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓ DE SÒLS CONTAMINATS

El Reial decret 9/2005, de 14 de gener de sòls contaminats té per objecte establir una relació d'activitats susceptibles de causar contaminació en el sòl, així com adoptar criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

D'aquesta manera, totes les empreses que realitzen alguna de les activitats que apareixen en l'annex I estaran obligades a remetre a l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, en un termini no superior a dos anys, un Informe Preliminar de Situació per a cadascun dels sòls en els quals es desenvolupa aquesta activitat.

Així mateix, haurien de presentar l'informe aquelles empreses que sol·liciten una obertura d'activitat a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, així com aquelles que produïxen, manegen o emmagatzemen més de 10 tones per any d'una o vàries de les substàncies incloses en el Reial decret 363/1995, de 10 de març i els emmagatzematges de combustible per a ús propi amb un consum anual mitjà superior a 300.000 litres i amb un volum total d'emmagatzematge igual o superior a 50.000 litres.

Els titulars estaran obligats a remetre periòdicament a l'òrgan competent informes de situació. El contingut i la periodicitat amb que els informes de situació han de ser remesos seran determinats per l'òrgan competent de les comunitats autònomes.