RESTAURACIÓ DE BARRANCS, RIUS I RIBERES

Els rius sustenten una gran riquesa d'espècies tant vegetals com animals, proporcionant recursos com la pesca, controlant les avingudes mitjançant les seves planes d'inundació, regulant la qualitat i quantitat d'aigua, etc.

La restauració de rius i riberes sorgeix de la necessitat de retornar al riu el seu equilibri ecològic a causa de modificacions en el llit, introducció de vegetació alóctona i diversos processos que desencadenen la seva transformació.

L'elaboració d'aquests projectes passa per un rigorós anàlisi del medi, realitzant un estudi de la problemàtica concreta per a programar les actuacions necessàries que garantiran l'equilibri ecològic de l'ecosistema fluvial.

En la nostra empresa ens encarreguem tant de la redacció com de l'execució del projecte, realitzant un seguiment des del principi que garanteixi l'èxit de l'actuació.